Algemene voorwaarden

Eleonora Gillet h.o.d.n. Kreta Villas is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32106138 en is gevestigd aan Draaiweg 2 (3515EM) te Utrecht, Nederland.

Artikel 1 - Algemeen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Huiseigenaar: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die een vakantiewoning aanbiedt via de Website.
3. Aanbod: het aanbod van een Huiseigenaar aan een Boeker/Huurder.
4. Diensten: het ter beschikking stellen van de Website www.kretavillas.com aan Boeker/Huurder en het faciliteren van de totstandkoming van een huurovereenkomst tussen Boeker/Huurder en Huiseigenaar.
5. Boeker/Huurder: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die gebruik maakt van de Website en via de Website een vakantiewoning van Huiseigenaar boekt c.q. huurt.
6.Kreta Villas: de dienstverlener die het gebruik van de Website ter beschikking stelt aan een Boeker/Huurder en een Huiseigenaar.
7. Website: de Website van Kreta Villas, www.kretavillas.com , waarmee Boeker/Huurder gebruik kan maken van de aangeboden vakantiewoning van Huiseigenaar(s).

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Kreta Villas en Boeker/Huurder en op het gebruik van de Website door elke Boeker/Huurder.
2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
3. Kreta Villas gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Boeker/Huurder. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Diensten van Kreta Villas. Kreta Villas zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in de privacy statement van Kreta Villas.
4. De Website van Kreta Villas is in beginsel niet toegankelijk voor minderjarigen. Boeker/Huurder dient bij het boeken van een vakantiewoning minimaal 18 jaar te zijn.
5. Door het boeken van een vakantiewoning gaat Boeker/Huurder direct een overeenkomst aan met de Huiseigenaar voor de uitvoering van het Aanbod zoals door Boeker/Huurder gekozen. De Boeker/Huurder dient rekening te houden met het annuleringsbeleid.
6. Als aanbieder van de Website, is Kreta Villas geen contractspartij bij de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Boeker/Huurder en Huiseigenaar.

Artikel 3 - Aanbod
1. Het Aanbod van de Huiseigenaar(s) wordt door Kreta Villas gepubliceerd op de Website, op basis van de door de Huiseigenaar aangeleverde informatie. Kreta Villas is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en/of informatie over de Huiseigenaar op de Website.
2. Boeker/Huurder is op de hoogte van de inhoud van het Aanbod alsmede zijn rechten en plichten verbonden aan het aanvaarden van het Aanbod door een vakantiewoning te boeken.
3. Het Aanbod heeft betrekking op een losse huurovereenkomst en geen pakketreis.

Artikel 4 - Gebruik van de Website
1. Het is Boeker/Huurder verboden om de (inhoud) van de Website te kopiëren en/of op andere wijze te reproduceren, te openbaren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kreta Villas.
2. Het is Boeker/Huurder uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Kreta Villas, alsmede op de goede naam van Kreta Villas. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij Kreta Villas en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Boeker/Huurder.
3. Boeker/Huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kreta Villas aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Boeker/Huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website, correct zijn.
4. Kreta Villas is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Kreta Villas is uitgegaan van door de Boeker/Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Kreta Villas bekend was.
5. Kreta Villas is gerechtigd om (delen van de) Website te wijzigen, alsmede haar Diensten. Boeker/Huurder zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden.
6. Boeker/Huurder is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van Kreta Villas, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
7. Boeker/Huurder heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Boeker/Huurder is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende regels te houden gedurende het gebruik van de Website. Boeker/Huurder dient zich te onthouden van:
1. Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van Kreta Villas, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op Websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.

2. Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma's waarvan Boeker/Huurder weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Kreta Villas of derden hindert of schade toebrengt.
8. Kreta Villas is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

Artikel 5 - Kennisgeving en Verwijdering
1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Kreta Villas gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Boeker/Huurder verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Kreta Villas komt het recht toe Boeker/Huurder de toegang tot de Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen.
2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten komt voor rekening en risico van Boeker/Huurder.
3. Boeker/Huurder is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
4. Elke Boeker/Huurder kan aanwijzingen en/of klachten melden bij Kreta Villas over een inbreukmakend Aanbod, of klachten over andere Boeker/Huurder(s). Een melding kan gedaan worden via info@kretavillas.com en/of via de website www.kretavillas.com.

Artikel 6 - Beschikbaarheid Website
1. Kreta Villas spant zich in om (de toegang tot) de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Boeker/Huurder, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Kreta Villas is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website, het gebruik van de Website op te schorten. Kreta Villas is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.
2. Kreta Villas biedt enkel en alleen het gebruik van de Website aan. Kreta Villas is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Boeker/Huurder en Huiseigenaar.
3. Kreta Villas heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de levering van de aangeboden vakantiewoning door Huiseigenaren. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. Kreta Villas is nimmer aansprakelijk indien het Aanbod en de vakantiewoning van de Huiseigenaar niet voldoet aan de verwachtingen van een Boeker/Huurder.

Artikel 7 - Totstandkoming overeenkomst
1. De reservering komt tot stand door te klikken op de knop 'Nu Boeken' tijdens het plaatsingsproces van een vakantiewoning van Huiseigenaar via de Website van Kreta Villas.
2. Kreta Villas zal de reservering met de Huiseigenaar elektronisch aan Boeker/Huurder bevestigen op het door de Boeker/Huurder doorgegeven e-mailadres.
3. Na het maken van de reservering, het ontvangen van de boekingsbevestiging en het voldoen van een aanbetaling van 20% van het totale huurbedrag binnen
2 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging, komt de Overeenkomst tot stand. Nadat Boeker/Huurder het volledige bedrag heeft voldaan, doch uiterlijk 8 weken voor aankomstdatum, ontvangt Boeker/Huurder van Kreta Villas alle benodigde informatie van de geboekte woning en betreffende Huiseigenaar per e-mail. De Huiseigenaar zal daarna contact met de Boeker/Huurder opnemen over de geboekte woning, aankomst- en vertrekinformatie etc.
4. De overeenkomst kan alleen door de Huiseigenaar uitgevoerd worden indien Boeker/Huurder zijn/haar contact- en NAW-gegevens volledig en juist heeft opgegeven bij het boeken van de vakantiewoning. Boeker/Huurder is verplicht om onjuistheden in de vermelde betaalgegevens direct aan Kreta Villas of de Huiseigenaar te melden.
5. Tevens dient Boeker/Huurder de gevraagde informatie van het reisgezelschap volledig en juist bij het boeken van de vakantiewoning door te geven.

Artikel 8 - Annulering van de overeenkomst
1. Indien Boeker/Huurder de overeenkomst met een Huiseigenaar annuleert, worden de volgende kosten in rekening gebracht:
● Binnen de termijn van datum van reservering en 2 maanden vóór de aankomstdatum, ontvangt Boeker/Huurder haar/zijn aanbetaling van 20% terug.
● Tussen twee maanden en één maand (60 t/m 31 dagen) vóór de aankomstdatum, is Boeker/Huurder 20% van het huurbedrag verschuldigd;
● Tussen één maand en één week (30 t/m 8 dagen) voor de aankomstdatum, is Boeker/Huurder 50% van het huurbedrag verschuldigd;
● Tussen één week en de dag (7 t/m 1 dag) vóór de aankomstdatum, is Boeker/Huurder 75% van het huurbedrag verschuldigd;
● Indien men op de dag zelf van de aankomstdatum annuleert, is Boeker/Huurder 100% van het huurbedrag verschuldigd.

Bij annuleringen zullen de bovenstaande bedragen verrekend worden, binnen een redelijke termijn/binnen één week. Het advies is om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 9 - Betaling
1. Na het maken van de reservering en het ontvangen van de boekingsbevestiging dient Boeker/Huurder binnen 2 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging een aanbetaling van 20% van het totale huurbedrag te voldoen. Het restant van 80% van het totale huurbedrag dient 8 weken voor aankomstdatum voldaan te zijn.
2. De facturen worden te allen tijde per e-mail verzonden. Boeker/Huurder is gehouden het bedrag tijdig na ontvangst van de factuur te voldoen.
3. Indien Boeker/Huurder een vakantiewoning heeft geboekt, en de boeking door de Huiseigenaar wordt afgezegd, is terugboeking mogelijk. Terugbetaling vindt enkel plaats op dezelfde rekening, als de rekening waarvan de betaling van het huurbedrag heeft plaatsgevonden.
4. Kreta Villas is namens de Huiseigenaar geautoriseerd om namens de Huiseigenaar de (online) betaling van Boeker/Huurder in ontvangst te nemen.

Artikel 10 - Waarborgsom
1. Waarborgsommen worden te allen tijde bepaald door Huiseigenaar en zal door Kreta Villas bij de vakantiewoning op de Website vermeld worden. Indien van toepassing en overeengekomen, is Huiseigenaar gerechtigd een borg bij Boeker/Huurder in rekening te brengen. De borg kan voor aanvang van de huurperiode via de site betaald worden en/of ter plaatse aan Huiseigenaar betaald worden. Na afloop van de verblijfsperiode wordt de borgsom door Huiseigenaar teruggegeven aan Boeker/Huurder, onder aftrek van eventuele kosten van toegebrachte schade, vermissing en/of buitenproportioneel verbruik van energie en/of andere kosten. De hoogte van de waarborgsom staat vermeld in de boekingsbevestiging.
2. Kreta Villas heeft geen zeggenschap over de waarborgsom. Dit is een verhouding tussen de Huiseigenaar en de Boeker/Huurder. Kreta Villas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van hierdoor ontstane problemen.
3. Kreta Villas kan de waarborgsom namens Huiseigenaar in ontvangst nemen. Indien deze waarborgsom aan Kreta Villas voldaan moet worden, dient dit te worden gedaan gelijk met de restantbetaling, t.w. 80% van het totale huurbedrag.
4. Binnen 8 dagen na het einde van de huurperiode wordt, eventueel door Huiseigenaar en/of Kreta Villas met toestemming van de Huiseigenaar, de waarborgsom teruggestort. Het is mogelijk dat de betalingstermijn van 8 dagen niet wordt gehaald als verrekening van eventuele schoonmaak kosten, kosten voor beschadiging, gebreken, elektriciteit en andere voorzieningen nodig is.

Artikel 11 - Verplichtingen Boeker/Huurder
1. Boeker/Huurder dient bij aankomst de gehuurde vakantiewoning en directe omgeving te inspecteren op eventuele onveilige situaties of gebreken. Indien hier sprake van is, dient Boeker/Huurder onmiddellijk Huiseigenaar hiervan op de hoogte te stellen. Boeker/Huurder zal Huiseigenaar voldoende tijd geven om de situatie in orde te brengen.
2. Enkel het maximale aantal en met namen genoemde personen in de boekingsovereenkomst zijn gerechtigd in de vakantiewoning te overnachten.
3.Bij het niet naleven van hetgeen in lid 2 is bepaald, is de geleden schade bij voorbaat te bepalen op € 50,- per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximaal toegestane aantal personen overschrijdt.
4. Boeker/Huurder mag de gehuurde vakantiewoning niet aan derden verhuren of in gebruik geven.
5. Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen in het Aanbod van Huiseigenaar. Indien is aangegeven dat huisdieren zijn toegestaan in de vakantiewoning dienen de huisdieren te allen tijde geregistreerd te worden bij de boeking. Gasten verstrekken bij de boeking tevens informatie omtrent de grootte van het dier. Bepaalde hondenrassen (bijvoorbeeld vechthonden) zijn in veel landen onderworpen aan strenge regels, of zijn onderworpen aan een algeheel verbod. Boeker/Huurder dient zich tijdig de informeren ten aanzien van de geldende voorschriften.
6. Het is niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen. Bij het verlaten van de vakantiewoning, ook voor korte tijd, dient het volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen hiervan zal Boeker/Huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de Boeker/Huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade.
7. Boeker/Huurder is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Kreta Villas en dient zich als goed Boeker/Huurder te gedragen. Kreta Villas gaat ervan uit dat Boeker Huurder een Aansprakelijkheid Verzekering Particulieren heeft.
8. Boeker/Huurder is verplicht de door de Huiseigenaar vastgestelde (huis)regels na te leven.
10. Boeker/Huurder die zodanige hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in de vakantiewoning daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Kreta Villas van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van Kreta Villas in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Boeker/Huurder, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 12 - Aankomst en vertrek
1. De in de boekingsbevestiging bepaalde aankomst- en vertrektijden dienen aangehouden te worden door Boeker/Huurder. Boeker/Huurder is verantwoordelijk om contact op de nemen met de Huiseigenaar van de vakantiewoning indien hij buiten de genoemde tijden aankomt of vertrekt.
2. Kreta Villas is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het later vertrekken uit de vakantiewoning door Boeker/Huurder dan het aangegeven tijdstip in de boekingsbevestiging. Boeker/Huurder dient een eventuele extra vergoeding per dag te betalen voor het vertrek op een later tijdstip.
3. De vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de Boeker/Huurder netjes opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de Boeker/Huurder aan Huiseigenaar te worden gemeld.

Artikel 13 - Beperking van Aansprakelijkheid
1. Kreta Villas is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Kreta Villas, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen,
(x) en overige situaties die naar het oordeel van Kreta Villas buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit Kreta Villas alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Boeker/Huurder op grond van (i) het gebruik van de Diensten van Kreta Villas, (ii) afname van de diensten van Huiseigenaren via de Website, (iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van de Website, (iv) veranderingen in, aan of op de Website of Diensten van Kreta Villas en (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website.
3. Kreta Villas sluit alle gevolgschade uit. Hieronder wordt tevens verstaan alle indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
4. Indien en voor zover Kreta Villas aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van € 250.
5. Alle aanspraken van Boeker/Huurder wegens tekortschieten aan de zijde van Kreta Villas vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Kreta Villas binnen een jaar nadat Boeker/Huurder bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Kreta Villas.

Artikel 14 - Vrijwaring
Boeker/Huurder vrijwaart Kreta Villas voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geledenschade op grond van (i) het gebruik van de diensten van de Huiseigenaar, aangeschaft via de Website, (ii) het gebruik van de Diensten van Kreta Villas, (iii) de onrechtmatige inhoud van het Aanbod en/of de geleverde diensten door de Huiseigenaar en (iv) het sluiten van een overeenkomst met de Huiseigenaar op grond van een Aanbod.

Artikel 15 - Klachten
1. Indien een Boeker/Huurder niet tevreden is over de Diensten van Kreta Villas, is Boeker/Huurder verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@kretavillas.com met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Boeker/Huurder voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Kreta Villas de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Kreta Villas zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 16 - Wijzigingen gebruiksvoorwaarden
Het staat Kreta Villas vrij om (delen van de) Website aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten en deze algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de Website met de laatste bijgewerkte datum. De Boeker/Huurder zal ook 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden een e-mail ontvangen met de betreffende wijzigingen. Indien Boeker/Huurder het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Boeker/Huurder de overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Boeker/Huurder zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop de overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Boeker/Huurder niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden verwerpt of op andere wijze bezwaar indient, of de overeenkomst beëindigd gaat Boeker/Huurder akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Ook indien Boeker/Huurder vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen de Website gebruikt, wordt Boeker/Huurder geacht de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd te hebben.

Artikel 17 - Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Kreta Villas en Boeker/Huurder is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Kreta Villas en Boeker/Huurder, of door het gebruik van de Website door Boeker/Huurder worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Definitieve versie 2 december 2021